Regulamin Festivalu

REGULAMIN
wydarzenia „Festival Body”
w dniu 08.06.2023 roku na Rynku Wielkim w Szydłowcu

Na czas imprezy: „Festival Body” w dniu 08.06.2023 roku wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich jej uczestników.

1. Organizatorem Imprezy jest Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturowych STREFA JP2, ul Zakościelna 13, 26-500 Szydłowiec.
2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora
(https://festivalbody.pl/ ) oraz w formie plakatów przy wejściach na teren Imprezy.
3. Impreza odbywa się w dniu 08.06.2023 roku na terenie Rynku Wielkiego w
Szydłowcu
4. Impreza rozpoczyna się o godzinie 18:00 i kończy o godzinie 22:00.
5. Program imprezy:
a) 18:00 – oficjalne rozpoczęcie
b) 19:50 – koronka do Bożego Miłosierdzia
c) 20:30 – Świadectwa
d) 21:15- Apel Jasnogórski
e) 21:30 – Adoracja
6. Organizator Imprezy jest uprawniony do utrwalenia przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania się osób w niej uczestniczących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
7. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
8. Wstęp na teren imprezy jest wolny.
9. Wstęp na teren Imprezy dla osób, które nie ukończyły 13 roku życia dozwolony jest wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
10.Osoby uczestniczące w Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności przestrzegania zakazu:
a) posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie
Imprezy,
b) posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu
innych uczestników Imprezy, w tym drzewców, kijów do selfie itp.,
c) posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych,
d) wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych,
e) wnoszenia i używania profesjonalnych urządzeń rejestrujących dźwięk oraz laserów i innych urządzeń emitujących światło,
f) posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach
szklanych, puszkach metalowych, z tworzyw sztucznych, które wykorzystane
niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego,
g) wprowadzania zwierząt, rowerów, skuterów oraz wszelkich pojazdów
wielośladowych na teren Rynku Wielkiego w Szydłowcu; Organizator nie
przewiduje zorganizowanych parkingów dla tych pojazdów wewnątrz Obiektu,
h) wchodzenia lub przechodzenia przez płoty, parkany, wygrodzenia,
i) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów,
j) rzucania wszelkimi przedmiotami,
k) prowadzenia wszelkiej działalności handlowej nieuzgodnionej z
Organizatorem,
l) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem
uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,
m) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i
rasistowskich, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym,
społecznym, itp. n. wnoszenia innych przedmiotów zabronionych
znajdujących się w wykazie
n) wnoszenia innych przedmiotów zabronionych znajdujących się w wykazie, powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na teren Rynku Wielkiego w Szydłowcu, odpowiedni członek służb informacyjnych i porządkowych (strażak, harcerz, porządkowy) jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.
11.Organizator informuje, że przebieg Imprezy może być fotografowany,
filmowany, rejestrowany przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty
trzecie, w tym transmitowany na żywo lub odtwarzany, za pośrednictwem
ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii
lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii
medialnych.
12.Osoby obecne na Imprezie nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani
przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Obiektu lub Imprezy (jak również wyniku
i/lub statystyki) do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Zabronione jest
rozpowszechnianie przez internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem
innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, zdjęć,
danych, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki z Imprezy w całości lub w części
bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach.
13.Służby porządkowe Organizatora są obowiązane:
a. Odmówić wstępu na imprezę:
+ Osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
– Zakazujące wstępu na imprezę,
– Zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania
w miejscach przeprowadzania imprez
+ Osobie odmawiającej poddania się czynnościom:
– Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia
w imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich
uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy,
– Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
– Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku
podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty
zakazane.
+ Osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających
środków,
+ Osobie posiadającej broń lub inne przedmioty niebezpieczne
+ Osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny
sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku
publicznego.
b. Usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie
z regulaminem terenu lub regulaminem imprezy
c. Usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy osoby
+ Osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
– Zakazujące wstępu na imprezę,
– Zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania
w miejscach przeprowadzania imprez
+ Osobie odmawiającej poddania się czynnościom:
– Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w
imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich
uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy,
– Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
– Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku
podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty
zakazane.
+ Osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających
środków,
+ Osobie posiadającej broń lub inne przedmioty niebezpieczne
+ Osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny
sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku
publicznego.
14.Służby porządkowe i informacyjne są obowiązane do:
a. Informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
b. Informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej,
gastronomicznych i sanitarnych;
c. Nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących
w imprezie;
d. Niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc
nieprzeznaczonych dla publiczności;
e. Niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz
podejmowania niezbędnych działań zaradczych, a w szczególności
poprzez informowanie o nich służb porządkowych;
f. Obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia
i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób;
g. Pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu)
i regulaminu imprezy;
h. Reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie.
15.Służby porządkowe Organizatora mają prawo odmówienia wstępu na
Imprezę
lub usunięcia z terenu Imprezy osób nie przestrzegających niniejszego
Regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia
i przekazania Policji.
16.Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad
poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu.
17.Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się
do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora oraz osób
odpowiedzialnych za Imprezę.
Polecenia te dotyczyć mogą:
a. opuszczenia terenu Imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem,
z podaniem sposobu zachowania się – przypominając o najbliższych
miejscach wyjścia z terenu Imprezy,
b. zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo
uczestnikom Imprezy,
c. odmowy wstępu osobom w miejsca na terenie imprezy, które nie są
przeznaczone dla publiczności, w szczególności dotyczy to pomieszczeń
i obszarów techniczno – magazynowych, biurowych i innych związanych z
organizacją Imprezy, takich jak: zaplecza techniczne, stanowisko realizacji
dźwięku, zaplecze produkcyjne Imprezy, itp.
18.W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.